* 2017 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici.