*2017 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici.