* 2016 yılı 3. geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici.