*2016 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve bonoların borsa rayici.